کسب و کار خانگی چیست؟

کسب و کار خانگی چیست؟ کسب و کار خانگی در حال حاضر در کشور ما مطمئن‌ترین و بهترین راه کسب درآمد است. موانعی که بر سر راه مشاغل و کسب و کارهای دیگر هستند مانند مجوزها، کاغذبازی‌های اداری، فقدان توجه و حمایت خانوادگی و عمومی، مالیات و بیمه باعث شده بسیاری از افراد تمایل داشته....