۱۰ باوری که می تواند هرکسی را به موفقیت برساند

برای رسیدن به موفقیت چه باورهایی را در خود تقویت کنیم در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که افراد بسیار موفق فقط به دلیل استعداد ذاتی، ارتباطات و یا خانواده خود است که به این درجه رسیده اند. ولی اصلا این دیدگاه درست نیست. انسان های موفق، باورهای موفقیت را می دانستند و....