۱۰ ترفند ساده پرورش کودکان کارآفرین

ایجاد تفکر کارآفرینی در کودکان ضرورتی غیرقابل انکار است. به گفته روانشناسان سالهای اولیه زندگی بیشترین تأثیر را در زندگی فرد دارد. مطالعه گذشته کارآفرینان موفق بیانگر این است که آنها در میان خانواده‌ هایی رشد کرده‌ اند که برای استقلال و اتکا به خود ارزش خاصی قائل بوده‌ اند. همه ما عاشق بچه‌ ها....