۱۰ تکنیک قدرت بخشیدن به سایر افراد در چند دقیقه

راهکارهای قدرت بخشیدن به دیگران وقتی به یک دوست و رهبر خوب تبدیل شوید به سایر افرادی که در کنارتان حضور دارند، قدرت خواهید بخشید. نخستین قدم برای قدرت بخشیدن به دیگران آن است که اول از همه خودتان به این باور برسید که می توانید به فردی مفید تبدیل شوید. ضامن موفقیت شما در....