اگر جز آن دسته از افرادی هستید که وقت برای گشتن و خرید داخل خیابان‌های شلوغ رو ندارید. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که بچه کوچک دارند و نمی‌توانید خیابان‌ها را، برای خرید گز کنید. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که حال‌وحوصله ترافیک خیابان‌ها را ندارید. اگر جز آن دسته از....