۱۰ قانون مهم برای دستیابی به موفقیت های مالی

ارکان مهم در دستیابی به موفقیت مالی یادتان باشد برای این که بتوانید به موفقیت مالی دست پیدا کنید باید قادر باشید که از هیچ شروع کنید. به این خاطر که بیشتر از هشتاد درصد از میلیاردرهای خود ساخته در دنیا از نقطه صفر و در بسیاری از موارد حتی زیر صفر شروع کرده اند.....