۱۰ مرحله برای به کار بردن قدرت ناخودآگاه در جهت موفقیت

استفاده از قدرت ناخودآگاه برای رسیدن به موفقیت فاصله بین شما و موفقیت چقدر است؟ تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق چیست؟ این موضوع بسیار ساده و آسان است: افراد موفق فکر می کنند و در مورد آنچه می خواهند ایجاد کنند، صحبت می کنند. اما افراد ناموفق بر چیزهایی که فاقد آن هستند، تمرکز....