۱۰ مورد که نباید در ابتدای یک روز کاری انجام دهیم

زمانیکه وارد محل کارمان می‌ شویم، اینکه در چند دقیقه‌ ی اول چه کارهایی انجام می‌ دهیم، اثر خیلی زیادی روی ۸ ساعتی که پیش روی ماست، خواهد داشت. به طور مثال اگر دیربه محل کار برسیم یا همان اول خودمان را درگیر Inbox و ده‌ ها ایمیل کنیم، باقی روز سخت‌ تر روی کارمان تمرکز می‌....