۱۰ نکته از بهداشت روان برای آرامش بیشتر در زندگی

همه ما می دانیم که میان بهداشت روان و آرامش در زندگی رابطه متقابلی وجود دارد و  برای پیدا کردن احساس آرامش در زندگی انجام کارهایی مانند ورزش و تغذیه سالم مفید است. اگرچه این موارد خوب است، اما برای داشتن زندگی راحت تر، به راهکارهای بیشتری نیاز است. به منظور ایجاد تغییر قابل توجه در زندگی....