۱۰ ویژگی اصول اخلاقی کاری خوب

وقتی به افرادی که در زندگی موفقیت های بزرگی داشته اند نگاه می کنیم، اغلب تعجب می کنیم که چگونه به آن نقطه رسیده اند. در بیشتر موارد، افرادی که به موفقیت‌ دست می‌یابند، تمامی دستاوردها و موفقیت‌های خود را در یک چیز خلاصه می‌کنند: داشتن یک اخلاق کاری خوب. اکثر مدیر عامل‌های شرکت‌های بزرگ،....