۱۰ چیزی که بخاطر رابطه مان نباید قربانی کنیم

قانون جذب و رابطه رابطه هم می تواند رشد و شادی متقابل ایجاد نماید و هم بعد از مدتی خسته کننده، خفه کننده و آسیب رسان شود. هر رابطه ای، چه چند هفته به طول انجامد و چه یک عمر دوام داشته باشد، هدف خود را دارد. مسئله مهم این است که رابطه باید از ما....