۱۲ راهکاری که برای به دست آوردن ثروت و موفقیت باید بدانید

انسان های بزرگ برای به دست آوردن ثروت و موفقیت چه می کنند از جمله مواردی که نمی تواند منجر به تمایز میان افراد موفق و سایرین شود استعداد، هوش و البته جذابیت های ظاهری می باشد. هیچ ثروت و موفقیت خاصی در زندگی به صورت شانسی به دست نمی آید و هیچ امری اتفاقی....