۱۲ نکته از زبان بدن در ملاقات کاری که باید بدانید

اگر ممکن است خوش تیپ، قد مناسب، خوش لباس باشید و در صحبت کردن خوب باشید، اما آیا برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران کافی است؟ بر اساس تحقیقات جدید، زبان بدن در ملاقات کاری نقش مهمی در ایجاد تأثیر خوب در مصاحبه‌های شغلی و جلسات کاری ایفا می‌کند. اعتماد به نفس، افکار و نگرشتان را به....