۱۳ راهکار موثر برای رسیدن به خودباوری

روشهای موثر برای رسیدن به خودباوری با قانون جذب باور کردن خودمان یکی از اولین گام ها به سمت موفقیت است. اگر به خودمان اعتماد نداشته باشیم، موفق شدن در کارها برایمان خیلی سخت میشود. ۱- یک شعار برای خود انتخاب کنیم و هر روز آنرا برای خودمان تکرار کنیم. ۲- یاد بگیریم که نظر ما....