۱۳ عادت رایجی که برای موفقیت مضر است

چطور عادت هایی که مانع موفقیت در زندگی می شود را رها کنیم معمولا عادت های مخالف با موفقیت در بین مردمان امروز زیاد دیده می شود. در این مورد هیچ اما و اگری وجود ندارد. ما باید عاداتی را که منجر به موفقیت در زندگی مان می شوند را در خود ایجاد کنیم. عادات....