۱۶ دلیل شکست در زندگی

۱۶ دلیل که ما در زندگی شکست می خوریم (و چگونه آن را تغییر دهیم) موفقیت همیشه با شکست شروع می شود. اگر نگاهی دقیق به بعضی از موفق‌ترین افرادی که تاکنون زندگی کرده‌اند بیندازید، درخواهید یافت که همه آن‌ها شکست های زیادی داشته اند. برخی از این افراد شکست خوردگان بزرگی در زندگی به حساب....