۲۱ اصل ساده برای متقاعد کردن دیگران

۲۱ اصل ساده برای متقاعد کردن دیگران چطور است که بعضی‌ها تا این حد در ترغیب دیگران موفقند؟ آیا ما هم می‌توانیم این مهارت را داشته باشیم؟ اصول اولیه ۱- متقاعد کردن به معنی کنترل افراد نیست. کنترل کردن یعنی اجبار دیگران به کاری را انجام دهند که مایل نیستند. متقاعد کردن، هنر انجام کار توسط....