۳۵ نقل قول الهام بخش برای کمک به شما برای بازگشت از شکست

شکست در یک مقطع زمانی به سراغ همه ما می آید. شما می توانید یک کارآفرین، یک هنرمند مشتاق یا یک کارمند حرفه ای باشید یا جای کسی را پر کنید؛ زیرا واقعاً مهم نیست که چه کسی هستید یا چه کار انجام می دهید، در نهایت شما با شکست مواجه می شوید. چرا؟ زیرا....