۳ کاری که برای داشتن یک زندگی راحت تر، باید انجام دهید

۳ کاری که برای داشتن یک زندگی راحت تر، باید انجام دهید: زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم که آن را پیچیده کنیم.” کنفوسیوس و درباره این است که چه کار های دیگری می توانید انجام دهید تا این عادات را با چیزهای بهتری، جایگزین کنید . اگر فکر میکنید که زندگی را برای خودتان....