۴ الگوی فکری افراد ثروتمند و قدرتمند

ثروتمندان درباره خودشان چه فکری می‌ کنند؟ طرز فکر و رفتار ثروتمندان با بقیه آدمها فرق میکند. ثروتمندان با صفت ثروتمند بودن به دنیا نیامده‌ اند، بلکه توانسته‌ اند این صفات را بیاموزند. آنها افرادی هستند که رفتارها و تفکرات خود را انتخاب می کنند. برای آنکه به انسانی موفق تبدیل گردیم، باید به سراغ....

۴ الگوی فکری افراد ثروتمند و قدرتمند

ثروتمندان درباره خودشان چه فکری می‌ کنند؟ طرز فکر و رفتار ثروتمندان با بقیه آدمها فرق میکند. ثروتمندان با صفت ثروتمند بودن به دنیا نیامده‌ اند، بلکه توانسته‌ اند این صفات را بیاموزند. آنها افرادی هستند که رفتارها و تفکرات خود را انتخاب می کنند. برای آنکه به انسانی موفق تبدیل گردیم، باید به سراغ....