۴ تکنیک اساسی برای غلبه کردن بر تعلل و به تعویق انداختن کارها

روش های غلبه بر تعلل برای افزایش بهره وری بارها شنیده ایم که تعلل دزد زمان است. و اگر بخواهیم این جمله را بسط دهیم تا مفهوم آن را کامل تر بیان کرده باشیم، باید بگوییم که تعلل دزد زندگی است! توانایی شما برای غلبه بر تعلل و انجام کارها و وظایف تان مطابق زمان....