۴ تکنیک برای این که بتوانید با الگوی خودتان رهبری کنید

چگونه می توانیم با الگوی خودمان رهبری کنیم زمانی که شما رهبری یک کسب و کار را بر عهده دارید، مسلما چشم همه ی افراد، به رفتار و گفتار شما است. رفتار شما هدایت کننده رفتار سایر اعشای تیم یا افراد سازمان است. شما از خودتان الگویی به جا می گذارید و دیگران از آن....