۴ تکنیک عملی برای ایجاد تمرکز قاطعانه

ایجاد تمرکز قاطعانه روی کارهای خود را یاد بگیرید تمرکز به تنهایی و پرداختن به یک کار از الزامات مهم دستیابی به موفقیت های بزرگ در کار و زندگی می باشد. ایجاد تمرکز یعنی این که وقتی کار کردن روی مهم ترین وظیفه خود را شروع کردید، تصمیم بگیرید که آن را با پشتکار و بدون کوچکترین....