۴ تکنیک عملی برای ایجاد قطعات بزرگ زمان و افزایش بهره وری

 چگونه از زمان خود برای انجام کارهای خلاقانه استفاده کنیم شما برای رسیدن به حداکثر موفقیت به قطعات بزرگ زمان نیاز دارید. هر چه کارتان مهم تر باشد، تعیین قطعات بزرگ زمان برای کار روی پروژه های جدی مهم تر خواهد بود. برای انجام هر کار ارزشمندی حداقل به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان نیاز....