۴ دلیل برای اینکه در محل کار خیلی خوش‌رفتار نباشید!

نوع رفتار در محل کار را از چندین جهت می‌توان حائز اهمیت دانست. نوع رفتار هریک از کارکنان، در مجموع باعث شکل‌گیری محیط و فرهنگ سازمان شده و این محیط می‌تواند تأثیر خیلی زیادی در عملکرد شرکت داشته باشد. ولی همه چیز به موضوع عملکرد شرکت و بازدهی بازنمی‌گردد. موضوع رفتار تا حد زیادی نیز....