۴ عنصر حیاتی در تعیین سرنوشت

آیا می دانید عناصر حیاتی در تعیین سرنوشت کدامند شما همواره باید به این مسئله واقف باشید که با هر اقدامی هر چند کوچک و ساده، در واقع بخشی از زندگی خود را ساخته اید. همین کارهای ساده است که می تواند سرنوشت شما را شکل دهد. اما باید بدانید که شما باید این توانایی....