۴ قانون ساده برای ارتقای قابلیت های مدیریتی

چگونه قابلیت های مدیریتی خود را ارتقا دهیم؟ مدیران نمونه هرگز رشد و پیشرفت خود را متوقف نمی کنند. در حقیقت، پس از بررسی یکی از گسترده ترین تحقیقات در مورد مدیران و رهبران که در چند دهه اخیر انجام شده است، متوجه شدیم که رهبران و مدیران واقعی همواره در حال رشد و پیشرفت....