۴ مفهوم کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک

آیا با ۴ مفهوم کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک آشنایی دارید ۱ – حوزه تخصص خود را تعیین کنید اولین اصل در برنامه ریزی استراتژیک، تخصص است. ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که باید در یک حوزه متخصص باشیم و کارهای محدودی را به شکلی استثنایی و عالی انجام دهیم. انتخاب حوزه تخصص، تاثیر بسیار....