۴ کار که در هفته‌ی نخست شغل جدید باید بکنید

اولین هفته‌ی حضور شما در یک شغل جدید اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه‌ی رفتار در محیط کار تأثیر خیلی زیادی در ساخت موفقیت آینده شما در آن سازمان خواهد داشت. شما در همین یک هفته بخش زیادی از نگرش همکارها درباره‌ی خودتان را شکل می‌‌دهید. سازگاری با محل کار جدید یکی از مشکلات رایج در....