۴ گام طلایی برای افزایش کیفیت زندگی

افزایش کیفیت زندگی چگونه امکان پذیر است؟ دقت داشته باشید تمام آن چیزهایی که در فیلم های سینمایی مشاهده می کنید و فردی در یک لحظه دچار تحول می شود، هیچ گاه خیالی بیش نبوده و این اتفاق هرگز در زندگی روزمره رخ نمی دهد. در واقع برای تغییر و پیشرفت شما به چیزی فراتر....