۵ راه برای بازیابی روحیه پس از شکست در کار

شکست در کار بسیار سنگین است، زیرا در مقابل افرادی رخ می دهد که هر روز آن ها را می بینید. با این وجود تجربه شکست در کار برای همه اجتناب ناپذیر است. با بروز مشکلات بیشتری که سبک زندگی را نیز احتمالا تحت تاثیر قرار می دهند، برخی افراد بیش از حد انتظار روحیه....