۵ روشی که مدیران می توانند از بحران ها عبور کنند

ما در زمانه چالش برانگیزی زندگی می کنیم. اکنون زمان آن است که مدیران فعالانه از تیم خود حمایت کنند. نکات عملی ذکر شده در ادامه مطلب می تواند بسیار کمک کننده باشد. چند هفته و چند ماه گذشته بار دیگر یادآوری کرد که تا چه حد کسب و کار و زندگی شخصی ما می....