۵ روش بالاتر بردن بهره وری افراد

افراد به همان اندازه که برای دستیابی به شادی و خوشحالی تلاش می کنند برای افزایش بهره وری از زمان و افزایش بهره وری از نیروی کاری در محیط های کار نیز در تلاش هستند. با این حال ، درست مانند هنر خوشبختی ، بالابردن بهره وری  افراد به سرعت اتفاق نمی افتد. نکته مهم این....