۵ زمینه کاربرد قانون جذب

شما وقتی کاربرد قانون جذب را درک کنید و نحوه کارکرد آن را متوجه شوید، آگاهانه شروع به خلق یک زندگی بهتر می کنید. جوری که در واکنش به شرایط و موقعیت هایی که هر روز با آن مواجه می شوید، به شکل متفاوتی عمل می کنید. طرز فکرتان تغییر خواهد کرد و روی چیزهایی متمرکز می....