۵ سوالی که افراد موفق هر روز از خود می پرسند

یکی از رازهای مهم موفقیت افرادی که برای دیگران الگو هستند بررسی کردن مسیر توسط خودشات است، تکرار یک سری سوال افراد موفق را از هر نوع انحراف از مسیر اصلی باز می دارد. سوالاتی که افراد موفق هر روز از خودشان می پرسند حتماً تا به حال در مورد افراد موفق و رازهای موفقیت....