۵ مرحله تدوین و اجرای استراتژی کسب و کار

مراحل مختلف تدوین و استراتژی کسب و کار چیست یکی از موسسان شرکت مشاوره جهانی کپنر – ترگو، بنجامین ترگو می باشد؛ و مدیرعامل این شرکت مایک فریدمن برای تدوین و اجرای استراتژی و رسیدن به موفقیت در کسب و کار پنج مرحله مشخص کردند. این پنج مرحله دیدگاه کلی مناسبی از این سفر استراتژیک....