۶ دلیل علمی که چرا در کارمان انگیزه نداریم

هر فردی با مشکلاتی در محیط کارش روبرو می شود. با توجه به نظرسنجی خیر گالوپ که در ژانویه صورت گرفته، فقط ۳۲.۵ % از نیروی کار واقعاً متعهد هستند. خب این خبر جدیدی نیست اما مشکل که همیشه در مورد انگیزه در محیط کار تکرار می شود، و این یک مشکل است. اما انگیزه....