۶ مرحله برای ایجاد یک الگوی موفقیت آمیز در زندگی

چگونه برای رسیدن به موفقیت در خودمان الگوی جدیدی ایجاد کنیم شما زمانی که رفتار یا احساسی را الگو قرار می دهید، به اهرمی روانی جهت تغییر خود دست پیدا می کنید. الگوی قدیمی خود را بر هم می زنید و مسیر جدیدی را پیدا می کنید؛ سپس آن را شرطی می کنید تا همیشگی....