۶ نکته برای اینکه زندگی متعادلی داشته باشیم

۶ نکته برای اینکه زندگی متعادلی داشته باشیم یک بند باز سیرک را تصور کنید، او روی یک طناب چند قدم بالاتر از زمینی که با کاه پوشیده شده، معلق است. هدف او رفتن از یک طرف به طرف دیگر است. او یک میله بلند برای حفظ تعادل در دست دارد. اما این کار به....