۷ شیوه افراد موفق برای کسب دوباره اعتماد به نفس

کسب دوباره اعتماد به نفس؛ روش هایی که کمک می کند پس از شکست اعتماد به نفس خود را به دست آورید همه ما هر چقدر که اعتماد به نفس داشته باشیم، در برهه ای از زمان با شکست هایی غیرقابل پیش بینی مواجه شده ایم که تاثیر بسیار زیادی بر اعتماد به نفس ما گذاشته است.....