۸ اشتباهی که مدیران جدید مرتکب می‌شوند

۸ اشتباهی که مدیران جدید مرتکب می‌شوند یکی از چالش‌های بزرگ در محیط‌های کاری، وجود کارمندان بی‌تجربه‌ای است که پس از کسب چندین هفته تجربه در محیط کار، ارتقای مقام گرفته و در سمت‌های مربوط به نظارت و سرپرستی مشغول به کار می‌شوند. در ادامه به نمونه‌هایی از اشتباهات معمول مدیران جدید اشاره می‌کنیم: ۱-....