۸ ترفند برای افزایش مهارت تندخوانی

۸ ترفند برای افزایش مهارت تندخوانی احتمالاً به یاد ندارید که وقتی کودک بودید چه طور خواندن را یاد گرفتید. اما شیوه‌ای که توسط آن در دوران کودکی به ما خواندن را آموزش دادند، با روشی که حالا به عنوان یک بزرگسال باید برای مطالعه استفاده کنیم ارتباط اندکی دارد. در‌حالیکه روش علمی اما کند،....