۸ معیار تاثیرگذار جهت مدیریت استعداد در سازمان ها

چگونگی مدیریت صحیح استعداد در سازمان ها امروزه علم مدیریت به قدری پیشرفت کرده است که مباحثی مثل مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد ها ارزش خاصی را در رهبری یک مجموعه و رسیدن به موفقیت در کسب و کار پیدا کرده اند. در روزگار فعلی، توجه به امر مدیریت استعداد موثر، کیفیت رهبری و....