۸ موردی که نباید در رزومه خود ذکر کنید

آیا می دانید چه نکاتی را نباید در رزومه خود بنویسید رزومه کاری شما، یک نامه کتبی و فرصتی برای نشان دادن مهارت هایتان و قانع کردن شرکت مورد نظر برای استخدام کردن شماست. این نامه به شما فرصتی می دهد تا شخصیت خود را نشان دهید و برخی از مهارت های خود را برجسته....