۸ کار متفاوت افراد موفق

کارهای متفاوت افراد موفق در اطراف ما افراد سخت‌ کوش ناشناس زیادی وجود دارند. تبدیل شدن به شخصی که هر روز حداقل با یکی از این افراد آشنا میشود بسیار خوب است. ما با احترام گذاشتن به این افراد بهترین نوع احترام را در جواب دریافت می کنیم، احترامی که ناشی از یک تغییر است،....