۹ دلیل برای اینکه همین حالا از خود قدردانی کنید

۹ دلیل برای اینکه همین حالا از خود قدردانی کنید ما تقریبا به تشکر کردن از دیگران عادت داریم، اما در تشکر کردن از خودمان کوتاهی می‌کنیم. به این مسئله فکر کنید، یک “تشکر” ساده از خودمان می‌تواند به شدت بر روی میزان خوشحالی ما تاثیرگذار باشد. تنها کسانی که می‌دانند چگونه از خود تشکر....