۹ قانون رهبری در کسب و کار که مطمئنا نمی دانید

۹ قانون طلایی که به شما کمک می کند مانند رهبران زندگی کنید رهبران موفق افرادی بسیار فعال و بهره ور هستند. آن ها همیشه با انجام کارهای سخت و طولانی الگویی برای دیگران به شمار می آیند. با این وجود رهبران موفق و موثر به خوبی می دانند که انتخاب های آن ها در....