۹ مهارت که برای رسیدن به موفقیت باید توسعه داده شوند

۹ مهارت که برای رسیدن به موفقیت باید توسعه داده شوند اگر می‌خواهید در رقابت موجود در بازار جان سالم به در برید و جایگاهی را که متناسب با درجه و کیفیت شما باشد کسب کنید، باید مهارت‌های مشخصی را فرابگیرید. بدون در نظر گرفتن رشته‌ای که انتخاب می‌کنید، پزشکی، حقوق، سیاست و یا کسب‌و....