35 درس بزرگ برای شروع کارآفرینی

35 درس بزرگ برای شروع کارآفرینی شروع یک کسب و کار مسلزم آن است که شما به بسیاری از موارد از جمله مسائل قانونی، تامین منابع مالی، بازاریابی و فروش، حفاظت از مالکیت معنوی محصول خود، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع انسانی و غیره است ولی علاقه به کارآفرینی انجام تمامی موارد یاد شده در سطوح....